LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Zbardhet vendimi/ Qeveria, shpronësime për rrugën Pogradec-Tushemisht-Doganë

31 Gusht 2022, 20:52, Aktualitet CNA
Zbardhet vendimi/ Qeveria, shpronësime për rrugën
Foto ilustruese

Qeveria ka vendosur të bëjë shpronësime të pronave që preken nga realizimi i projektit të rikonstruktimit të rrugës Pogradec-Tushemisht-Doganë.

Këshilli i Ministrave ka miratuar sot vendimin e shpronësimeve që bëhet në favor të Bashkisë Pogradec.

Pronarët që shpronësohen do të kompensohen në vlerë të plotë për pasuritë e llojit “arë” dhe “truall”, me një vlerë të përgjithshme prej 32 356 650 (tridhjetë e dy milionë e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) lekësh.

Sipas VKM-së, pronarët kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin e plotë justifikues për likuidim pranë Bashkisë Pogradec, e cila e përcjell dokumentacionin zyrtarisht pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin.

Vendimi i plotë i Këshillit të Ministrave:

Vendim për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “rikonstruksioni i rrugës Pogradec – Tushemisht – Doganë”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

Zbardhet vendimi/ Qeveria, shpronësime për rrugën
Plani për rrugën Pogradec - Tushemisht - Doganë

VENDOSI:

1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksioni i rrugës Pogradec – Tushemisht – Doganë”.

2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Pogradec.

3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë” dhe “truall”, me një vlerë të përgjithshme prej 32 356 650 (tridhjetë e dy milionë e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) lekësh.

4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 32 356 650 (tridhjetë e dy milionë e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) lekësh, përballohet nga llogaria “Fondi i shpronësimeve” në Bankën e Shqipërisë.

5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga buxheti i miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.

6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në “Fletoren zyrtare” dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.

7. Pronarët e pasqyruar në tabelën, që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin e plotë justifikues për likuidim pranë Bashkisë Pogradec, e cila e përcjell dokumentacionin zyrtarisht pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin.

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin miraton listëpagesën përkatëse dhe e paraqet pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e përcjell këtë dokumentacion pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, e cila përfundon procedurat përkatëse të pagesës së shpërblimit për shkak të shpronësimit.

8. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Pogradec.

9. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Pogradec, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, pasqyron në kartelat e pasurive të paluajtshme informacionin për miratimin e shpronësimit, për interes publik të pasurive, pronë private, të cilat preken nga realizimi i projektit. Regjistrimi i kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të Bashkisë Pogradec dhe hedhja e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, kryhen pas aplikimit nga bashkia për shërbimin përkatës.

10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Pogradec, pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin kur do të realizohen procesi i hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimi i kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Pogradec për pasuritë e shpronësuara.

11. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Bashkia Pogradec, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Pogradec dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Korçë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”./ B.A. - CNA.al

Lajmet e fundit nga