Bordi i Transparencës publikon çmimet/ Ulet me tre lekë nafta, rritet benzina

23 Qershor 2022, 13:24, Aktualitet CNA
Bordi i Transparencës publikon çmimet/ Ulet me tre lekë nafta,
Foto ilustruese

Bordi i Transparencës ka publikuar vendimin për çmimet e reja të karburanteve.

Nafta është ulur me 3 lekë. Nga 261 lekë që ishte më parë do të shitet me 258 lekë.

Një litër benzinë do të jetë 239 lekë në pikat e shitjes me pakicë, nga 236 lekë/litri.

Në ulje të lehtë ka pësuar edhe çmimi i gazit, nga 86 lekë/litri që do të shitet me 83 lekë/litri.

NJOFTIMI I PLOTË:

Bordi i Transparencës dhe Kufizimit të Përkohshëm të çmimeve të tregtimit me shumicë/pakicë të nënprodukteve të naftës dhe të gazit, në mbështetje të nenit 21/3 të aktit normativ nr. 5, datë 12.03.2022 si dhe nenit 21/5 5 “Metodologjia e llogaritjes së çmimit” të aktit normativ nr. 8, datë 25.03.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar;

VENDOSI

1. Të miratojë çmimet tavan/maksimal të tregtimit me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës, për Benzinë  (Prem  Unl 10 ppm të standardit SSHEN 2282018) Gazoil  (10 ppm  ULSD të standardit SSHEN 5902018) dhe gazin e lëngshëm të naftës (Propan/Butan).

2. Çmimet e miratuara  nga Bordi, reflektojnë:
a. Çmimet e tregjeve ndërkombëtare të një dite pune më parë nga mbledhja e Bordit, të publikuara nga agjencia ndërkombëtare “S&P Global Platts” në USD datë 22.06.2022, në kushtet e lëvrimit FOB Med, për gazoilin e standardit SSHEN 5902018 dhe benzinën e standardit SSHEN 2282018
b.Vlerën “premio” sipas faturës së importimit të deklaruar në Doganë nga  shoqëritë e tregtimit me shumicë për gazoilin e standardit SSHEN 5902018 dhe benzinën e standardit SSHEN 2282018, dhe mbi bazen e së cilës kryhet transaksioni i pagesës.
c. Totali i vlerës së përftuar ( FOB Med + Premio), konvertohet në lekë sipas kursit fiks të shpallur zyrtarisht nga Banka e Shqipërisë një ditë më parë.
d. Marzhin bruto 3 lekë/litri (perfshire TVSH)  për shoqëritë e tregtimit me shumicë. Me këtë marzh bruto, mbulohen kostot e depozitimit, mirembajtjes, transportit, amortizimi, paga, kontribute, shpenzime interesi, tarifa e taksa te tjera pas zhdoganimit, furnitura e sherbime  etj.
e. Mbi vlerën  që rezulton sa më sipër, shtohen detyrimet e pagueshme në import:

i. akcizë;
ii. taksë qarkullimi;
iii. taksë karboni;
iv. TVSH në import;
v. tarifë markimi dhe skanimi;
f. Vlera  që rezulton (a-e), përbën çmimin e shitjes me shumicë.
g. Mbi çmimin e shitjes me shumicë që rezulton, shtohet marzhi bruto i tregtimit me pakicë 12 lekë/litri (përfshirë TVSH-në). Me këtë marzh bruto, mbulohen kostot e qerase apo  amortizimit, mirëmbajtjes, paga, kontribute, shpenzime interesi, tarifa licensimi e rilicensimi,  taksa të tjera lokale, furnitura e shërbime  etj.
h. Vlera që rezulton (f+g) përbën çmimin e shitjes me pakice me TVSH, i cili duhet të shpallet në tabelën e shitjes në stacionet e tregtimit të karburanteve.
i.Për rastin e GLN-së (gazi lëngshëm i naftës) çmimi përcaktuar sipas faturës së importimit të siguruar nga shoqëritë e tregtimit me shumicë nr. 20220607/239.2.2, date 07.06.2022 ( IB GAZ AG).

3.Të dhënat e bursës së nënprodukteve të naftës  FOB Med  dhe cmimet e tregtimit datë 22.06.2022 mbi të cilat janë kryer llogaritjet:

i. Benzine(Prem Unl 10 ppm) FOB  MED  1.324 USD/Ton
ii. Gazoil (10ppm ULSD) FOB MED  1.325  USD/Ton

3.1 Çmimet tavan( max), për shitjen me shumicë të produkteve:

• 246 Lekë/litri për gazoilin 10 ppm  ULSD të standardit SSHEN 5902018;
• 227 Lekë/litri për benzinën Prem  Unl 10 ppm të standardit SSHEN 2282018;
• 71 Lekë /litri për gazit të lëngshëm të naftës;

3.2 Çmimet tavan ( max) për shitjen me pakicë të produkteve:

• 258 Lekë/litri për gazoilin 10 ppm  ULSD të standardit SSHEN 5902018;
• 239 Lekë/litri për benzinën Prem  Unl 10 ppm të standardit SSHEN 2282018;
• 83 Lekë /litri për gazit të lëngshëm të naftës;

4. Çmimet e miratuara janë çmime tavan/maksimal dhe asnjë operator ekonomik nuk mund t’i tregtojë këto nënprodukte mbi çmimet tavan të Vendimit të Bordit. Çdo operator ekonomik me shumicë dhe pakicë, është i lirë t’i tregtojë këto nënprodukte me çmime më të ulta se çmimet tavan/maksimale të miratuara në Bord.

5. Efektet e këtij vendimi fillojnë datë 23.06.2022, ora 18.00, deri në një njoftim të dytë të marrë në mbledhjen e radhës. Këto cmime janë në fuqi deri në mbledhjen e radhës së Bordit dhe ndryshojnë bazuar në efektet e ndryshimit  të cmimeve të Bursës për nënproduktet benzine dhe gazoil dhe ndryshimeve të kursit të këmbimit të Dollarit Amerikan.

6. Ky vendim është i detyrueshëm për të gjitha shoqëritë që tregtojnë me shumicë/pakicë produktet dhe nënproduktet e naftës dhe gazit, në zbatim të aktit normativ nr. 5, datë 12.03.2022 dhe nr. 8, datë 25.03.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar.  

Lajmet e fundit nga