LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Pasuria e Alfred Pezës/Nga aksionet bankare te kredia në $, hetimi nxjerr zbuluar deputetin

20 Prill 2017, 08:53, Aktualitet CNA

Alfred Peza dhe bashkëshortja e tij Mirela Ndini gëzojnë një pasuri qindra milione lekë, para këto që ata pretendojnë se i kanë vënë falë punës së tyre disa vjeçare, ku njëri ka shërbyer në tregun mediatik dhe tjetri pjesë e aministratës së Ministrisë së Jashtme.

Hetimi i kryer nga Prokuroria ka nxjerrë zbuluar të gjithë asetet financiare të deputetit të PS Alfred Peza, ndërkohë që nga akti i ekspertimit kontabël, janë dhënë shifra shumë më të ulta nga ato që pretendon se ka deputeti Peza. Sipas ekspertit kontabël pasuria neto, e cila është diferenca mes totalit të pasurisë dhe detyrimeve, rezulton të jetë në shumën 135.088.522 lekë.

Diferenca mes aseteve neto dhe të ardhurave neto për periudhën deri në datën 31.12.2015 është 84.142.557 lekë (asete neto ? të ardhura neto: 135.088.522 lekë ? 50.945.965 lekë = 84.142.557 lekë). Pra shuma 84.142.557 lekë përfaqëson vlerën e aseteve në pronësi të shtetasve Alfred Peza dhe Mirela Ndini, e cila nuk justifikohet me burimet financiare të njohura dhe të dokumentuara në dosjen penale.Ky hetim ka nxjerë zbuluar dhe disa media të cilat nuk i kanë vënë në dispozicion prokurorisë dokumentat e kërkuara, për pagesat që kanë bërë për llogari të Alfred Pezës,gjatë kohës kur ishte kryeredaktor.

Dosja e prokurorisë e ekspertimi financiar
Nga aktet e administruara rezulton se Prokuroria e Përgjithshme, ka regjistruar procedimin penal Nr.1, në datën 15 shkurt 2017, për veprat penale ?Fshehje e të ardhurave?, ?Pastrim i produkteve të veprës penale?, ?Refuzim për deklarim, mosdeklarim, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive?,në ngarkim të shtetasit Alfred Peza.Procedimi penal për këto vepra ka nisur kryesisht dhe ka si objekt hetimin e pasurisë së shtetasit Alfred Peza, deputet i Kuvendit të Shqipërisë, bashkëshortja e të cilit shtetasja Mirela Ndini rezulton të ketë blerë vlerën e aksioneve në masën 1 për qind, pranë një banke të nivelit të dytë në vlerën e 113.000.000 lekë, në datën 17 mars 2015. Kjo shumë të hollash, si vlerë blerjes së aksioneve, është paguar duke kryer transfertën bankare në llogarinë e bankës —– sh.a., nga —– Bank, në shumën prej 109.709.987 lekë dhe pjesa tjetër, në shumën prej 4.424.001 lekë, është kryer me veprimin pakësim depozite nga llogaria bankare e shtetases Mirela Ndini në këtë bankë. Referuar praktikës së marrë nga banka —- dhe dokumenteve të administruara në dosje rezulton se në datën 27 mars 2015, shtetasja Mirela Ndini ka deklaruar se me kontratën e blerjes së aksioneve, është bërë aksionere e Bankës —-, ajo ka blerë 1% të aksioneve të Bankës —- që i korrespondon një numri prej 523.638 aksione nga paketa e aksioneve të zotëruara nga shtetasi Aleksandër Pilo në vlerën 113.000.000 lekë. Burimi i të ardhurave është nga puna dhe kursimet në vite.

Në datën 28 shkurt 2017 është disponuar me urdhër për regjistrimin e emrit të personit që atribuohet vepra penale,duke marrë si person nën hetim shtetasin Alfred Peza, si i dyshuar për kryerjen e veprave penale ?Fshehja e të ardhurave?, ?Pastrim i produkteve të veprës penale?, ?Refuzim për deklarim, mosdeklarim, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive?. Në kuadër të hetimeve është kryer marrja e deklarimeve të interesave private si subjekte të ILDKPKI-së të shtetasve Mirela Ndini dhe Alfred Peza.

Nga deklarimet rezulton se shtetasja Mirela Ndini ka qenë dy herë, në periudha të ndryshme kohore, subjekt i deklarimit pranë këtij institucioni si nëpunëse e lartë e Ministrisë së Transportit e Infrastrukturës dhe Ministrisë së Jashtme, ndërkohë shtetasi Alfred Peza është bërë subjekt i deklarimit pranë ILDKPKI-së duke qenë deputet i Kuvendit të Shqipërisë.Mbi hetimet e kryera është kërkuar konfirmim nga institucionet shtetërore, mediat e ndryshme në vend, duke përfshirë televizione, gazeta për të vënë në dispozicion të gjithë dokumentacionin që ata disponojnë dhe që lidhet kryesisht me punësimin e shtetasve Alfred Peza dhe Mirela Ndini, si dhe çdo lloj pagese tjetër që këta shtetas mund të kenë përfituar nga puna dhe shërbimet e tyre. Gjatë hetimit janë administruar si akte:

– Shkresë përpiluar nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Gazetës ?Shekulli?, nga e cila përftohet e dhëna se Alfred Peza, ka qenë kryeredaktor i Gazetës ?Shekulli? në periudhën qershor 1998?janar 1999. Për këtë periudhë, gazeta nuk disponon listë-pagesa, për shkak të mbarimit të afatit dhjetëvjeçar për ruajtjen e tyre.
Shkresë përpiluar nga drejtori i gazetës ?Koha Jonë?, në bazë të së cilës rezulton se për periudhën nga 11 maji i vitit 1991 deri në datën 3 mars 1997 arkiva dhe financa e gazetës ?Koha Jonë? nuk zotëron asnjë dokument, pasi në datën 3 mars 1997, redaksia e gazetës ?Koha Jonë? është djegur. Nga data 12 prill 1997 deri në mars 1998, kohë kur zoti Alfred Peza ka punuar në redaksi, një herë si kryeredaktor dhe një pjesë kohe si zëvendëskryeredaktor, arkivi i redaksisë së gazetës ?Koha Jonë? nuk zotëron dokumente. Saktësisht dokumentet për pagën e Alfred Peza duhet të jenë në Zyrën e Sigurimeve Shoqërore Lezhë dhe Tiranë.

-Procesverbal për këqyrje dhe marrje prove, datë 23 janar 2017, nga i cili u përftua e dhëna se në Institutin e Sigurimeve Shoqërore është marrë praktika e tatimit të të ardhurave në burim për shtetasit Alfred Peza dhe shtetasen Mirela Ndini.

-Shkresë e vitit 2017, e Universitetit Europian të Tiranës, nga e cila përftohet e dhëna se Alfred Peza nuk ka qenë asnjëherë i punësuar pranë këtij institucioni, por ka pasur kontratë për kalim të drejtash pasurore të autorit, për botimin e veprës me titull ?Ditari i 23 Qershorit?. Me Peza është nënshkruar kontrata e datës 1 tetor 2013 ?Për kalim të drejtash pasurore të autorit?, në shumën 300.000 lekë neto dhe amendim i kësaj kontrate nënshkruar në datën 1 tetor 2014, në shumën prej 8.000 euro.
-Procesverbal për marrjen dhe këqyrjen e provës, nga i cili u përftua e dhëna se në televizionin ?Vizion Plus? është marrë praktika e listë-pagesave të shtetasit Alfred Peza për periudhën prill 2001 ? janar 2013.

-Procesverbal për marrjen dhe këqyrjen e provës,nga i cili u përftua e dhëna se në televizionin ?Ora Neës? është marrë praktika e listë-pagesave të shtetasit Alfred Peza për periudhën mars 2007?dhjetor 2010.

-Shkresë nga e cila përftohet e dhëna në lidhje me pagën neto për shtetasin Alfred Peza, të përfituara nga shtetasi Alfred Peza, për periudhën shtator 2013?dhjetor 2016 si deputet në Kuvendin e Shqipërisë.

-Shkresë datë 7 prill 2017, nga e cila përftohet e dhëna në lidhje me të ardhurat e përfituara nga shtetasi Alfred Peza nga Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i Gazetarisë, për vitin akademik 2006-2007.

-Shkresë në 21 shkurt 2017, nga e cila përftohet e dhëna në lidhje me pagën neto për periudhën 2006-2017 për shtetasen Mirela Ndini,si punonjëse pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme.

-Shkresë,6 mras 2017,nga e cila rezultoi se gazetari Alfred Peza ka qenë i kontraktuar nga Instituti Shqiptar i Medias në vitin 2010 për kryerjen e katër dokumentarëve televizivë, pjesë e projektit të UNICEF-it. Totali i pagesës ka qenë 200.000 lekë, nga i cili janë zbritur detyrimet tatimore në masën 10 për qind.

-Shkresë datë 22 shkurt 2017, nga e cila u përftua e dhëna në lidhje me të ardhurat bruto për periudhën 6 gusht 2002? 16 maj 2006 për shtetasen Mirela Ndini,e cila ka ushtruar funksionet e Këshilltares së Ministrisë pranë Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës.

-Procesverbal për marrjen dhe këqyrjen e provës, nga i cili u përftua e dhëna në lidhje me praktikën e marrë pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore për shtetasin Alfred Peza për periudhën janar 2012?korrik 2016 dhe shtetasen Mirela Ndini për periudhën dhjetor 2012?korrik 2016. Në kuadër të hetimeve është kërkuar informacion nga institucionet bankare në lidhje me transaksionet monetare, pagesat apo arkëtimet e kryera nga shtetasit Alfred Peza dhe Mirela Ndini.

Apartamenti dubleks
Në kuadër të hetimeve është kërkuar informacion nga Zyrat e Regjistrimeve të Pasurive të Paluajtshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Transporteve në lidhje me pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme, të cilat figurojnë të regjistruara në emër të shtetasve Alfred Peza dhe Mirela Ndini.
Me anë të shkresës datë 08.03.2017 është marrë në cilësinë e provës dosja civile Nr. 3228, Vendimi datë 21.04.2010 e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe nëpërmjet procesverbalit për këqyrje dhe marrje prove u përftua e dhëna se në zyrën noteriale të Noteres Famtira Shehu është marrë si provë:?Praktika e prishjes së aktmarrëveshjes noteriale të shtetasve Aleksandër Pilo me Alfred Peza?; ?Aktmarrëveshje noteriale Nr. 5325 Rep., datë 01.07.2004 të noteres Majlinda Lleshi?; ?Kontratë noteriale në emër të shtetasve Aleksandër Pilo me shtetasen Mirela Ndini. Nga këto dokumente rezulton se shtetasja Mirela Ndini në datën 2010, po në të njëjtën datën që është anuluar kontrata e shtetasit Alfred Peza për të njëjtën pasuri,ka blerë nga shtetasi Aleksandër Pilo apartament dubleks me sipërfaqe ndërtimore 198 m2 dhe 48 m2 verandë.

Pronat e tjera
Në lidhje me këtë hetim janë marrë deklarime nga shtetasi Alfred Peza në datën 10 shkurt 2017,i pyetur në cilësinë e personit që tregon rrethana të dobishme për hetimin dhe në datën 7 prill 2017,në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime. Edhe shtetasja Mirela Ndini në datën 16 shkurt 2017 është pyetur në cilësinë e personit që tregon rrethana të dobishme për hetimin.Me grumbullimin e të gjitha akteve të lartpërmendura, në datën 1 mars 2017 është disponuar nga organi i akuzës me vendim kryerja e një ekspertimi kontabël, nga një grup ekspertësh. Mbi pyetjet e drejtuara nga organi i akuzës është vënë në dispozicion akti i ekspertimit kontabël nga i cili njoftohen këto fakte: Në lidhje me vlerësimin në total të të gjitha pasurive të paluajtshme të shtetasve Alfred Peza dhe Mirela Ndini, bazuar në dokumentacionin që ndodhet në dosjen hetimore marrë nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, transaksioneve bankare të kryera nga ana e tyre që tregojnë veprimet juridike të kryera në lidhje me këto pasuri, ekspertët kanë konkluduar:

– Sipas shkresës datë 23 janar 2017 të ZVRPP Kavajë, rezulton se shtetasit Alfred Peza dhe Mirela Ndini, janë bashkëpronarë të pasurisë me Nr. 1/462,të ndodhur në zonën kadastrale 3101 Qerret, truall me sipërfaqe 383,6 m2,nga kjo?ndërtesë me sipërfaqe 71,6 m2 (godinë banimi me 2 kate, kati përdhes me sipërfaqe 71,6 m2 dhe kati i parë me sipërfaqe 87,07 m2, verandë me sipërfaqe 15,45 m2). Kjo pronë është fituar sipas kontratës së shitblerjes me Nr.9392 datë 21.10.2015 në shumën 50.000 euro. Konfirmohet transfertë bankare nga llogaria e shtetases Mirela Ndini nëpërmjet —- Bank,kalim sipas kontratës shuma 50.000 euro. Çmimi i blerjes 6.984.000 lekë (konvertuar në kursin e Bankës së Shqipërisë në datën 21.10.2015 ?1 euro ? 139,68 lekë).

– Sipas shkresës Nr. 750/1 Prot., datë 19.01.2017 dhe Nr. 230/1 Prot., datë 17.02.2017, të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, rezulton që shtetasi Alfred Peza ka në pronësi mjetin me targë AA 737 ME, Mercedes Benz, tip 164, ML 320 CDI, prodhim i vitit 2007, që sipas kontratës së shitblerjes së automjetit datë 11 gusht 2015 është blerë me vlerën 12.000 euro, e konvertuar me kursin e datës së blerjes që i përket 139,45 lekë, vlera është 1.673.400 lekë.

-Kontratë shitblerje automjeti me Tirana Leasing sh.a., blerë nga shtetasja Mirela Ndini, automjeti i markës Benz, tipi B180 CDI, me targa TR1948T, viti i prodhimit 2009, me vlerë blerje 16.497 euro. Shtetasja Mirela Ndini ka depozituar në llogarinë e Tirana Leasing shumën prej 16.496 euro për blerjen e automjetit me targë TR1948T dhe nuk ka detyrim të pashlyer.

Në lidhje me transaksionet e kryera nëpërmjet bankave nga ana e këtyre shtetasve dhe përcaktimin e burimit të tyre, ekspertët kanë konkluduar se:
Te ardhurat nga paga e Fred Pezës
Në numrin e llogarisë bazë të —- Bank të shtetasit Alfred Peza për periudhën kohore 14.12.2007 ? 03.11.2011, ka kaluar paga e shtetasit Alfred Peza dhe honoraret në vlerën 2.253.833 lekë për paga dhe honorare në vlerën 28.350 lekë.

-Në llogarinë bazë të ——Bank, rezulton se për shtetasin Alfred Peza, për periudhën nga data 17.02.2009 deri në datën 31.12.2015, në këtë llogari janë kryer transaksionet:

-Ka kaluar paga nga Ora Neës përkatësisht në datën 17.02.2009 dhe në datën 19.03.2009 gjithsej në vlerën 127.390 lekë

-Kanë kaluar të ardhura nga Media Vizion: paga në vlerën 10.100.000 lekë dhe dieta e honorare në shumën 20.000 lekë

-Kanë kaluar të ardhura nga Kuvendi paga në vlerën 3.144.229 lekë dhe dieta e honorare në shumën 2.298.824 lekë dhe e drejtë autori në vlerën 300.000 lekë. Gjendja në fund e kësaj llogarie mbetet në shumën 101.078.64 lekë.

Kredia 22 mijë USD
Në numrin e llogarisë së shtetasit Alfred Peza, në datën 11 janar 2000, ka marrë kredi në vlerën 22.000 USD, shumë të cilën e ka likuiduar në fund të vitit 2003. Bazuar në mandatarkëtimin e Bankës Amerikane, në datën 16 maj 2003, rezulton që shtetasi Alfred Peza ka derdhur shumën 15.050 USD. Në llogarinë në — Banks, rezulton se ka kaluar paga e shtetasit Alfred Peza në vlerën 87.397.51 lekë, kanë kaluar shuma nga UET. —-Bank në këtë llogari ka kaluar paga për muajt gusht 2007?tetor 2007 në vlerën 193.926 lekë për shtetasin Alfred Peza. Në numrin e llogarisë bankare të —-Bank të shtetases Mirela Ndini,për periudhën nga data 28 dhjetor 2005 deri në datën 15 dhjetor 2015, në këtë llogari janë kryer transaksionet në datën 28 dhjetor 2005 është derdhur dhe ka kaluar në llogarinë depozitë shuma 3.000.000 lekë, shumë e cila në datën 28 qershor 2006 ka përfituar interesa në vlerën 40.389.04 lekë.

Në datën 9 qershor 2006 është tërhequr nga shtetasja Mirela Ndini vlera 3.039.000 lekë. Në llogarinë rrjedhëse në bankën e nivelit të dytë, rezulton se nga shtetasja Mirela Ndini nga kjo llogari janë kryer transaksione të ndryshme gjatë periudhës 1 janar 2004?23 mars 2015. Në këtë llogari janë kredituar të ardhurat nga paga dhe shpërblime, dhe janë bërë derdhje Cash nga shtetasja Mirela ndini dhe transfertë bankare nga shtetasi Alfred Peza. Të ardhurat nga paga e shtetases Mirela Ndini janë në vlerën 3.818.978 lekë.

Shumat e tjera në këtë llogari derdhur Cash dhe me transfertë bankare janë në vlerën 76.937.200 lekë për periudhën 2006-2012. Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se këto shuma kanë kaluar në depozita me afat me kontratat e depozitës me afat ku rezultojnë të hapura 14 të tilla, në datat: 08.02.2006, 29.06.2006, 21.06.2007, 21.06.2007, 28.12.2007, 08.02.2008, 23.06.2008, 26.06.2008, 30.06.2008, 18.02.2009, 29.12.2010, 16.02.2012, 20.07.2012, 20.07.2012, 20.07.2012, 20.07.2012. Në akt rezultojnë të pasqyruara edhe kërkesat për thyerje të depozitave.

Tetë transaksione për aksione në bankë
Në lidhje me blerjen e 1% të aksioneve në një bankë të nivelit të dytë rezulton se në datën 23 mars 2015 nga llogaria depozitë kanë kaluar vlerat: 4.636.771,08 lekë, 25.311.234,53 lekë, 4.944.432,79 lekë, 24.528.887,37 lekë, 16.965.250,20 lekë, 11.461.944,52 lekë, 7.701.816,15 lekë dhe 15.062.058,73 lekë, gjithsej në shumën 109.709.987,38 lekë, shumë e cila ka kaluar për blerje aksionesh në një bankë të nivelit të dytë. Nga një tjetër bankë, konfirmohet se shtetasja Mirela Ndini ka përfituar nga produktet e depozitave të ardhura bruto nga interesat në shumën 33.144.447 lekë.

Të ardhurat neto nga interesat bankare janë në shumën 29.829.999 lekë.Në bankën ku Ndini është aksionere rezulton se në llogari kanë kaluar paga e dieta nga Ministria e Jashtme për vitin 2009-2015 si dhe rezultojnë të kryera disa transferta (akt ekspertimi kontabël, f. 14-16, i cili ka qenë pasqyrim në f. 171, volumi 1). Në datën 25 mars 2015 janë transferuar nga llogaritë e tjera vlerat 109.709.987,38 lekë dhe 4.424.001,86 lekë dhe shuma prej 113.000.000 lekë janë paguar aksionet për në bankë.Në datën 3 nënëtor 2015 është transferuar në këtë llogari vlera 6.998.500 lekë me përshkrimin ?kaluar sipas kontratës premtim shitje? transferuar ?Debitim për çekun tuaj? në llogarinë e një shtetasi vlera 7.000.000 lekë.

Në numrin e llogarisë në euro, shtetasja Mirela Ndini ka kryer transaksionet: në datën 30 shtator 2015 ka derdhur në llogari shumën 30.023 euro dhe po në këtë datë shuma 50.000 euro i është transferuar me përshkrimin ?kalim sipas kontratës Rep. 8707, Kol. 2795, datë 30.09.2015?.

Të ardhurat nga puna 18 vjeçare
Në lidhje me vlerën e të ardhurave të realizuara nga ana e shtetasve Alfred Peza dhe Mirela Ndini si rezultat i punësimit, ushtrimit të aktivitetit tregtar-administrator i kompanisë ?Ora Neës? dhe çfarëdolloj shërbimi tjetër të kryer nga ana e tyre, është arritur në konkluzionin:Të ardhurat totale nga pagat dhe interesat bankare për këta shtetas janë 63.154.549 lekë, nga të cilat shuma prej 33.324.550 lekë përfshin të ardhurat nga paga dhe shuma prej 29.829.999 lekë të ardhurat nga interesat bankare.

Për periudhën 2003-2015 shpenzimi për konsumim familjar, i llogaritur sipas ekspertëve rezulton të jetë në total 10.433.124 lekë. Duke bërë krahasim me të ardhurat e siguruara nga ana e këtyre shtetasve si rezultat i aktivitetit të tyre tregtar me totalin e pasurive efektive në pronësi të tyre, konkludohet se totali i të ardhurave për periudhën 1997-2015 për shtetasit Alfred Peza dhe Mirela Ndini është në shumën 63.154.549 lekë. Pasuria totale në emër të shtetasve Alfred Peza dhe Mirela Ndini sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion, konsiston në pasuri të paluajtshme,pasuri të luajtshme, likuiditete, pjesë në Kapital / Aksione. Gjendja e pasurisë neto, në datën 31.12.2015 paraqitet:

Pasuri të paluajtshme 18.045.557 lekë

Pasuri të luajtshme 3.939.288 lekë

Likuiditete në bankë 103.677 lekë

Aksione (1% —– sh.a.) 113.000.000 lekë.

Totali i të ardhurave të përfituara nga shtetasit Alfred Peza dhe Mirela Ndini deri në datën 31 dhjetor 2015 është 53.154.549 lekë, ndërsa pasuria neto gjendje në datën 31 dhjetor 2015 është 135.088.522 lekë. Mbi pyetjen se a ka përputhje mes të ardhurave të siguruara nga burimet e mundshme të ligjshme të krijimit të pasurive me vlerën efektive të tyre, ekspertët kanë konkluduar se:Nga të dhënat e pasqyruara rezulton se të ardhurat e krijuara nga marrëdhëniet e punës së shtetasve Alfred Peza dhe Mirela Ndini dhe nga interesat bankare të depozitave, deri në datën 31 dhjetor 2015 janë në shumën 63.154.549 lekë. Shpenzimet e kryera kanë rezultuar në total një vlerë prej 12.208.584 lekë (shpenzime konsumi familjar / detyrim për ushqim). Pra e ardhura neto rezulton të jetë 50.945.965 lekë. Pasuria neto, e cila është diferenca mes totalit të pasurisë dhe detyrimeve, rezulton të jetë në shumën 135.088.522 lekë. Diferenca mes aseteve neto dhe të ardhurave neto për periudhën deri në datën 31.12.2015 është 84.142.557 lekë (asete neto ? të ardhura neto: 135.088.522 lekë ? 50.945.965 lekë = 84.142.557 lekë). Pra shuma 84.142.557 lekë përfaqëson vlerën e aseteve në pronësi të shtetasve Alfred Peza dhe Mirela Ndini, e cila nuk justifikohet me burimet financiare të njohura dhe të dokumentuara në dosjen penale.

Ndërkohë rezulton se deri në datën 10 mars 2004 çifti ka pasur në pronësi
– Apartament 110 m2, zotëron 50%, Rr. ?Frosina Plaku?, sipas deklaratës së shtetases Mirela Ndini. Çmimi i blerjes 5.000.000 lekë.

– Shtetasja Mirela Ndini në bashkëpronësi ka pasuri me nr. 29/55+1-10, pjesa takuese 3.157 lekë. Burim: Për blerjen e apartamentit rezulton të jetë marrë kredi bankare në shumën 22.000 USD, kredi e cila është paguar plotësisht deri në qershor 2003. Të ardhurat e përfituara për periudhën 1997-2003 janë në shumën 2.834.434 lekë.

Deri në datën 31.12.2004, rezulton të ketë në pronësi:
– Blerja apartamenti në datën 15.07.2004 në shumën 10.000.000 lekë: 60 milionë nga shitja e apartamentit të vjetër dhe 40 milionë me kursimet ? vetëdeklaruar nga Mirela Ndini./shqiptarja

Lajmet e fundit nga