LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Regulation for network connections, documents needed by HPPs, wind and photovoltaic plants

2024-04-10 14:28:00, Ekonomi CNA

Regulation for network connections, documents needed by HPPs, wind and

Any entity that makes an investment for energy production, whether a hydropower plant or a wind and photovoltaic plant, and wants to connect it to the energy network must meet a number of conditions to obtain approval.

The Distribution System Operator, part of the OSHEE Group, has recently proposed some changes to the relevant regulation that is precisely related to new network connections when, among other things, specific documents are provided for each category.

This means that for entities that have built hydropower plants, there are at least 13 documents starting from the standard application form to the general plan or the maximum generated power and other parameters of the plant.

The same scheme also works for photovoltaics and wind farms where, in addition to the standard application form, maps for the location on the ground, installed power or concession contracts signed with the relevant institutions are required.

The regulation also defines the conditions for self-producers, which are businesses that install for their own consumption plants starting from 0-500 kwp. Likewise, the conditions that must be met by individuals are also classified in this category.

In essence, DSO has clarified that it intends to facilitate the procedures for new connections in its energy network. The regulation issued for consultation by the Entity also provides for a point on seasonal businesses and how to proceed with their connection to the network.

3.5 Documentation required for the connection of generating sources

Point 3.5.1 "Hydro generating sources

1. Request for connection to the distribution network (Application Form).

Photocopy of identity proof (Identity card).

Gen-Plan of the establishment of the object.

Map showing the location of the object on the ground at a suitable scale.

The longitudinal profile of the power line and all other technical details related to it.

The complete node project of how the new facility will be connected to the distribution network.

Copy of the License of the electrical engineer who performed the design.

Electricity contract for personal needs.

Concession contract (or approval from the Ministry) for the construction of the generating source.

Maximum generated active and reactive power.

The internal principle scheme of the generating source with all the technical details.

Synchronous generator type and its parameters.

The main parameters of the power transformer.

Point 3.5.2 "Photovoltaic generating sources"

1. Request for connection to the distribution network (Application Form).

Photocopy of identity proof (Identity card).

Gen-Plan of the establishment of the object.

Map showing the location of the object on the ground at a suitable scale.

The longitudinal profile of the electric line and all other technical details related to it.

The complete node project of how the new facility will be connected to the distribution network.

Copy of the License of the electrical engineer who performed the design.

Electricity contract for personal needs.

Concession contract (or approval from the Ministry) for the construction of the generating source.

Maximum power generated.

The internal principle scheme of the generating source with all the technical details.

The main parameters of the power transformer.

Manualet dhe skedat teknike te produkteve te sistemit PV, siç janë: panelet, inverterat, kabllot etj.;

Pika 3.5.3 “Burimet gjeneruese eolike”

1.Kerkese për lidhje ne rrjetin shpendrës(Formulari i Aplikimit).

Fotokopje e vërtetimit te identitetit(Karte identiteti).

Gen-Plan i vendosjes se objektit.

Harte qe te tregoje vendndodhjen e objektit ne terren ne një shkallë te përshtatshme.

Profilin gjatësor te linjës elektrike dhe te gjitha detajet e tjera teknike qe lidhen me te.

Projektin e plote te nyjës se si do lidhet objekti i ri ne rrjetin e shpërndarjes.

Kopje te Licencës se inxhinierit elektrik qe ka kryer projektimin.

Kontrata e energjise elektrike e nevojave vetjake.

Kontrata e koncesionit(ose miratim nga Ministria)për ndërtimin e burimit gjenerues.

Fuqia maksimale e gjeneruar.

Skema principiale e brendshme e burimit gjenerues me te gjitha detajet teknike.

Parametrat kryesore te transformatorit te fuqisë.

3.5.4 “Veteprodhuesit” me dokumentacionin përkatës te listuar si me poshtë me tre nënkategori te ndara sipas fuqisë, konkretisht:

0-10kWp

1.Kerkesa.

Deklaratën e konsumit mesatar te tij përgjatë një viti sipas historikut te dy viteve te fundit ose ne rast te mungesës te një historiku, raportin e auditit energjetik te lëshuar nga auditiuesi i certifikuar se bashku me certifikatën përkatëse dhe propozimin për fuqinë e instaluar.

Propozimin mbi modelin e matësit me dy drejtime skema e matjes neto dhe karakteristikat teknike te tij sipas standardeve te OSSH.

Relacioni teknik.

Kopje origjinale te aktkolaudimit te sistemit, firmosur nga projektues te licencuar për impiante te prodhimit te energjisë elektrike te rinovueshme nga dielli (kat. 10c) dhe zbatues te licencuar për ndërtimin e impianteve te prodhimit te energjisë (kat. NP-lOA), se bashku me konfirmimin e veteprodhuesit te sistemit PV.

Manualet dhe skedat teknike te produkteve te sistemit PV, si9 janë; panelet, inverterat, kabllot, etj.

Licenca e inxhinierit projektues, i cili duhet te këtë piken IOC ne licence për projektim dhe NPIO për zbatim.

Karte identiteti

Numri kontratës ekzistuese te abonentit (pa debi) me fuqi te njëjtë me fuqinë e impiantit Vetëprodhues.

Dokument pronësie te objektit ku do ndërtohet impianti fotovoltaik.

11-50kWp

Kërkesa

Deklaratën e konsumit mesatar te tij përgjatë një viti sipas historikut te dy viteve te fundit ose ne rast te mungesës te një historiku, raportin e auditit energjetik te lëshuar nga auditiuesi i certifikuar se bashku me certifikatën përkatëse dhe propozimin për fuqinë e instaluar.

Projektin e miratuar nga persona fizike dhe juridike te licencuar për lidhjen e impiantit PV me rrjetin e shpërndarjes, ne përputhje me Kodin e Shpërndarjes te miratuar nga ERE.

Propozimin mbi modelin e matësit me dy drejtime skema e matjes neto dhe karakteristikat teknike te tij sipas standardeve te OSSH.

Relacioni teknik.

Kopje origjinale te aktkolaudimit te sistemit, firmosur nga projektues te licencuar për impiant te prodhimit te energjisë elektrike te rinovueshme nga dielli (kat. 10c) dhe zbatues te licencuar për ndërtimin e impianteve te prodhimit te energjisë (kat. NP-lOA), se bashku me konfirmimin e veteprodhuesit te sistemitPV.

Manualet dhe skedat teknike te produkteve te sistemit PV, si9 janë: panelet, inverterat, kabllot, etj.

Te dhëna mbi inverterin kryesor dhe karakteristikat e matësit te prodhimit te vendosur pas tij.

The license of the design engineer, who must at this point 1DC in the license for design and NPIO for implementation.

Identity card.

The subscriber's existing contract number (without debit) with the same power as the power of the self-producing plant. Ownership document of the object where the photovoltaic plant will be built.

51-500kWp

Request.

The statement of its average consumption during a year according to the history of the last two years or in case of lack of a history, the energy audit report issued by the certified auditor together with the relevant certificate and the proposal for the installed capacity.

The project approved by licensed natural and legal persons for connecting the PV plant to the distribution network, in accordance with the Distribution Code approved by ERE.

The proposal on the two-way meter model, net metering scheme and its technical characteristics according to DSO standards.

Technical report.

Original copy of the system approval, signed by a licensed designer for solar renewable energy production plants (cat. 10c) and a licensed implementer for the construction of energy production plants (cat. NP-lOA), together with the confirmation of the manufacturer of the PV system.

Manuals and technical files of PV system products, such as: panels, inverters, cables, etc.

Data on the main inverter and the characteristics of the production meter located behind it.

The license of the design engineer, who must have the IOC point in the license for design and the NPIO for implementation.

Permission from the municipality for works that are carried out with preliminary declarations of works" VKM 408, dated 13.05.2015 "On the approval of the territorial development regulation" Amended.

Identity card

Subscriber's existing contract number (without debit).

Ownership document of the object where the photovoltaic plant will be built./ Monitor magazine

Lajmet e fundit nga